Rätt kvalité Alltid garanti

Varför välja Rosén & Frick till din nya tillbyggnad?

Vi brinner för hantverksyrket med en målsättning om att skapa högkvalitativa jobb och göra en skillnad i branschen. Med över 15 års yrkeserfarenhet vet vi vad vi gör och vad som krävs från oss som företag och leverantör.

Lås oss hjälpa dig med din tillbyggnad

Hjälp med tillbyggnad?

Definition av tillbyggnad, när en renovering eller övrig typ av åtgärd sker som ger den befintliga byggnaden större volym klassas det som en tillbyggnad, oavsett i vilken riktning det sker. Det spelar alltså ingen roll om åtgärden påverkar höjd, bredd eller djup. Alltså är en utgrävning för att bygga källare eller att höja taket för att bygga en extra våning en form av tillbyggnad. Det är även så att om du glasar in en altan eller bygger takkupor klassas det också som en tillbyggnad då volymen på huset ökar.
Ett garage eller en carport som sitter ihop med bostadshuset räknas som en
tillbyggnad.

Vad gäller för en tillbyggnad?

På landsorten får mindre tillbyggnader byggas på ett enplanshus eller tvåbostadshus eller ett fritidshus utan att man måste söka bygglov hos kommunen, men åtgärden får inte bli så stor så att den dominerar den nuvarande byggnaden. Bedömningen av hur stor tillbyggnaden får vara utan bygglov varierar mellan olika kommuner så är du tveksam så vänd dig till kommunen med din fråga. Inom det som kallas detaljplanelagt område krävs det alltid bygglov och nästan alltid även inom sammanhållen bebyggelse.

Anmälningspliktig av tillbyggnad

En tillbyggnad får som regel alltid uppföras på ett småhus om den har maximalt 15 kvm i bruttoarea och inte är högre än taknocken. Tillbyggnaden måste också leva upp till de tekniska egenskapskrav som ställs på alla byggnationer och den får inte heller utformas eller placeras olämpligt med tanke på stads- och landskapsbilden. Vidare måste det vara en tillbyggnad uppförs den i två våningsplan får den vara maximalt 7,5 kvadratmeter per plan. Rätten att göra en tillbyggnad står över detaljplanen därför kan den placeras prickmark. Anmälningspliktiga tillbyggnader kan uppföras även om det inte finns någon byggrätt kvar på tomten.

Så vad säger grannarna då? Ja, om din tillbyggnad kommer närmare än 4,5 meter från er tomtgräns måste du ha din käre grannes tillåtelse eller ansöka om bygglov. Se till så att tillåtelsen är skriftlig där både både situationsplanen och fasadritningen godkänt av grannen. Om ”grannen” är en allmän plats, en väg eller liknande så krävs det alltid ett bygglov. Är ”grannen” ett järnvägsspår krävs det 30 meters avstånd från mitten om inte spårägaren medger något annat.

Mindre tillbyggnad – anmälningshandlingar

Vid mindre tillbyggnader på ett småhus så behövs det oftast inte någon kontrollansvarig om kommunen inte kräver det. Krävs det är det av den enkla anledningen att byggprojektets komplexitet kräver det. Undantag där bygglov krävs sker framförallt inom skyddsvärda områden eller för fastigheter som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturell, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i områden som är det.

Bygglovspliktig tillbyggnad

Utanför ett detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse krävs det endast bygglov för större tillbyggnader eller den typen av tillbyggnader som blir dominanta i förhållande till övrig bebyggelse på tomten. Som vi tidigare nämnde krävs det så gott som alltid bygglov för alla tillbyggnader som är över 15 kvadratmeter. Här gäller i princip samma regler som vid nybyggnation där bygget ska följa detaljplanen eller områdesbestämmelser. De tekniska egenskapskraven för byggnaden ska också vara uppfyllda som då exempelvis tar hänsyn till tillgänglighet, energihushållning och säkerhet för boende och andra. Vidare skall tillbyggnaden vara lämplig för ändamålet, ha en god form-, färg- och materialverkan, vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och får inte påverka grundvattnet.

Större tillbyggnad – bygglovshandlingar

När du fått ett bygglovsbeslut följs det upp med ett startbesked innan du får börja göra din tillbyggnad och kommunen beslutar om ett slutbesked innan du normalt får börja använda tillbyggnaden efter det att bygget avslutats. Klassas tillbyggnaden som en enklare åtgärd behövs det ingen kontrollansvarig och inget tekniskt samråd. Alla handlingar ska i så fall skickas in direkt vid lovansökan.

15 års erfarenhet
Vi har över 15 års erfarenhet inom byggbranschen. Det gör att du kan känna dig trygg när du anlitar oss!
60+ tillbyggnader färdigställda
Går du i tankarna om att göra en tillbyggnad så hjälper vi dig mer än gärna att ta fram ett prisförslag på det.
Vi jobbar i Skåne med omnejd

Hur kan vi hjälpa dig?